Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση «Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών έτους 2020» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 27/04/2020 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43131, 2ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Δ/νση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας , Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής (Σταυρός Καρδίτσας, τηλ. 24413 52313, 24413 52319), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Για την τελική κατακύρωση της παροχής θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ