Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια “Ελαστικών οχημάτων έτους 2014 του Δήμου Καρδίτσας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠ: 18519/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 21.692,00 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η  30/07/2014 και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 30/07/2014 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 1.084,60 ευρώ για όλο το διαγωνισμό, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/12/2014, εφόσον υπάρξει ανάθεση. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου (ΣΑΤΑ). Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797 κ’ 24413-50796, fax:24413-50721, (αρμόδιος υπάλληλος κος Κατσαούνος Ιωάννης) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1  Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να δημοσιευθεί τον  τύπο  σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ