Σύστημα ασφάλειας και ελέγχου Δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να εγκαταστήσει σύστημα ασφάλειας και ελέγχου Δημοτικών κτιρίων. Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εδώ.

Οι προσφορές για την εν λόγω προμήθεια μπορούν να κατατίθενται μέχρι την Τρίτη 10/3/2015 και ώρα 12:00 στη διεύθυνση Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43100 (Δημαρχείο Καρδίτσας) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη “Για το Σύστημα Ασφάλειας & Ελέγχου Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Καρδίτσας”.

Μέσα στον φάκελο πρέπει να υπάρχει αναλυτικά η προσφορά του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναγράφονται τα μοντέλα των προσφερόμενων ειδών και οι τιμές τους καθώς και η κοστολόγηση των εργασιών και των υπηρεσιών σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μαυραντζά Θωμά, τηλ. 2441350777 ή e-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr.