Δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Αγιοπηγής, Ξινονερίου και Προδρόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 17/11/2015
Αρ. πρωτ.: 24297

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: Στις τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆.Κ. Καρδίτσας, θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση των παρακάτω τεσσάρων (4) αγροτεµαχίων, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, όπως φαίνονται στην παρακάτω διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ