Δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Καρδιτσομάγουλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 10/5/2017
Αρ. πρωτ.: 6786

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: στις είκοσι δύο (22) του µηνός Μαΐου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆.Κ. Καρδίτσας, θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση ενός (1) αγροτεµαχίου, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, όπως φαίνεται στην παρακάτω διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ