Ενημέρωση για τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης: «Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή και οικιακών κάδων κομποστοποίησης Δήμου Καρδίτσας»

Ενημέρωση για τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης με Αντικείμενο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμος Καρδίτσας, κατόπιν της προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά που διεξήγαγε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», μέσω σχετικών Προσκλήσεων που αναρτήθηκαν:

  1. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr) με κωδικό 19DIAB000005748 και
  2. στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://dimoskarditsas.gov.gr/category/diagonismoi/diagonismi-promithion/)

και που αφορούσε το χρονικό διάστημα από 9/8/2019 μέχρι και 24/8/2019, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ως εξής:

  • Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. υποβλήθηκαν σχόλια από έναν (1) οικονομικό φορέα, τα οποία και επισυνάπτονται.
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές επαναδιατυπώνονται, έχοντας ληφθεί υπόψη τα σχόλια του εν λόγω οικονομικού φορέα και παρουσιάζονται στο συνημμένο σχετικό αρχείο.
  • Οι αναφερόμενες στο αρχείο τεχνικές προδιαγραφές πρόκειται να αποτελέσουν περιεχόμενο σχετικής Διακήρυξης την οποία προτίθεται να δημοσιεύσει ο Δήμος Καρδίτσας το προσεχές χρονικό διάστημα.