1

ΖΗΣΗ – ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τη ρύθμιση ζητημάτων των Παιδικών Σταθμών
 • Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου:
  • Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
  • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
  • Εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
  • Συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
  • Άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να της/του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος