Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2016

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2016 για την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Νηπιαγωγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου.