Απόσπαση υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως είκοσι έξι (26) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών»

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως είκοσι έξι (26) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών», από το Υπουργείο Οικονομικών, με Α.Π.: 57512 ΕΞ 2021/17-05-2021 και με ΑΔΑ: ΩΓΨΒΗ-ΖΝΖ.