1

Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων οχημάτων από τους δρόμους της Καρδίτσας

Σε 118 οχήματα ο Δήμος Καρδίτσας έχει επικολλήσει σχετικά ειδοποιητήρια για τους ιδιοκτήτες τους, ενώ 11 οχήματα οδηγήθηκαν ήδη για ανακύκλωση

Την απομάκρυνση των εγκαταλελειμένων οχημάτων από τους δρόμους της πόλης, ώστε να απελευθερωθούν τα σημεία στάθμευσης που καταλαμβάνουν, τα οποία συχνά αποτελούν και εστία ρύπανσης επιδιώκει ο Δήμος Καρδίτσας.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καθαριότητας είτε μετά από αναφορά δημότη, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στα 2441021463 κ΄ 2441350851. Στα ίδια τηλέφωνα μπορούν οι πολίτες να αναφέρουν και εγκαταλελειμένα δίκυκλα, τα οποία επίσης θα απομακρύνονται.

“Με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας τους τελευταίους μήνες συνολικά 118 οχήματα έχουν σημανθεί με αυτοκόλλητο ειδοποιητήριο προς τους ιδιοκτήτες τους για να τα απομακρύνουν εντός 45ημερών από τα σημεία, όπου τα έχουν ακινητοποιήσει. Αρκετοί από τους ιδιοκτήτες ανταποκρίθηκαν θετικά και τα απομάκρυναν εντός της σχετικής προθεσμίας, ενώ 11 οχήματα μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου και μεταφέρθηκαν σε χώρο ανακύκλωσης οχημάτων. Ζητάμε τη συνεργασία των πολιτών για να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης και σ΄αυτό τον τομέα.” δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Σωτ. Αντωνίου.

Ποια οχήματα χαρακτηρίζονται εγκαταλελειμένα

Για να χαρακτηριστεί ένα όχημα εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του αρ.2 "ορισμοί" Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004):

  • να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
  • να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
  • να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.
  • να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό, για τον οποίο προορίζεται.

Εάν συντρέχει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο έγγραφο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών και ενημερώνεται με σχετική επιστολή για την απομάκρυνση του.

Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου εγγράφου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέχεται στην κατοχή του Δήμου και μεταφέρεται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ ("όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του"). Το όχημα παραμένει στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.