Απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφισταμένης σε άλλο τύπο

(ΑΔΑ: ΩΨΑΓ7ΛΡ-1ΘΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφισταμένης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12, για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

www.thessaly.gov.gr