Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία Daniel, αντιπλημμυρική θωράκιση και βελτιώσεις στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας “Γιάννης Μπουρούσης”

Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία Daniel, αντιπλημμυρική θωράκιση και βελτιώσεις στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας “Γιάννης Μπουρούσης”» με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση με βάση τα άρθρα 32 παρ 2γ & 32α του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή

Ο Δήμος Καρδίτσας, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 349/2023 Απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής (ΑΔΑ: 98Ξ6ΩΕΗ-Υ52), ενδιαφέρεται να αναθέσει τη Σύμβαση Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία Daniel, αντιπλημμυρική θωράκιση και βελτιώσεις στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας “Γιάννης Μπουρούσης”»

Παρακαλούμε για την αποστολή προσφοράς σας σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της συνημμένης πρόσκλησης μέχρι την 26/4/2024 και ώρα 10:00 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ.: 43132, 2ος όροφος).