Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

06/06/2017
Α.Π.: 8761

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την 08/06/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. Η Πρόσκληση γίνεται σε συνέχεια της 8134/2017 προσκλήσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου (κ. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 6977431574, 24410 72571 , 24410 76000), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ