Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός της προμήθειας «Εξοπλισμός αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140
Τ.Κ.: 43100
Καρδίτσα, 27-07-2015
Αρ. Πρωτ.: 16802

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 139.482,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 24η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, μέχρι την 28η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 31-08-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έως εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί)
  • Όλα τα νομικά πρόσωπα
  • Συνεταιρισμοί
  • Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. (2.268,00 €). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.

Η ισχύς της προσφοράς είναι 4 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Το σύνολο των δαπανών του Έργου θα καλυφθεί από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «2 Αναβάθμιση

αστικών υποδομών» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Η παράδοση μπορεί να γίνεται και τμηματικά. Η πληρωμή μπορεί να γίνεται και τμηματικά.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.karditsa-city.gr ή dimoskarditsas.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 24413-54880 ΦΑΞ 24413-54804 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ