Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014 του Δήμου και των φορέων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΑΠ: 615/2014 & 34579/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & TΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια « ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) » .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 1.113.806,97€ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 21/02/2014  και ώρα 11:00.  Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 21/02/2014  και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 55.690,35 € για ολόκληρο το διαγωνισμό. Δεν αποκλείεται η συμμετοχή για τμήμα του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν είναι μέχρι 31/12/2014 (Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797, 24413-50796, fax:24413-50711, ( αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κατσαούνος Ιωάννης ) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1  Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί στον  τύπο  σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης & τυχόν επαναληπτικών αυτής  θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ