Ανοιχτός πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός – Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διεύθυνση Προγραμματισμού,Πληροφορικής & Διαφάνειας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1
Ταχ. Κώδικας: 43.100
Πληροφορίες: Κα. Παρθένη Λαμπρινή, κα. Γιαννουλάκη Γεωργία
Τηλέφωνο: 2441350807, 2441350743
FAX: 2441350721
e-mail: partheni@dimoskarditsas.gov.gr, giannoulaki@dimoskarditsas.gov.gr

Καρδίτσα 7/08/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου : 21153

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ως υποέργου 2 του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 27 / 8 / 2013 και ώρα 12:00 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών στις 11:00) στο κτίριο του Δημαρχείου Καρδίτσας στη διεύθυνση: Aρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100- Καρδίτσα– 3ος όροφος).

Το έργο συνολικά έχει διάρκεια τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και συνολικό προϋπολογισμό 68.880,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (56.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ 23%), και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του ΥΠΕΚΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της παρούσας περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσό 3.444,00 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας στην διεύθυνση dimoskarditsas.gov.gr και να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, από την έδρα του Δήμου Καρδίτσας (Aρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100- Καρδίτσα– 2ος όροφος) καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: 2441350807, 2441350743, κα. Παρθένη ή κα Γιαννουλάκη.

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια & τοποθέτηση δύο (2) υδραυλικών γερανών οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε δύο από τα απορριμματοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσουν στην αποκομιδή απορριμμάτων από το σύστημα υπόγειων κάδων που ο Δήμος θέτει σε εφαρμογή.

Για οποιαδήποτε απορία ή τυχόν προβλήματα στο download του τεύχους της προκήρυξης, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Δικτύου, Τηλεπικοινωνιών και υποστήριξης εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1 – 43100 Καρδίτσα (κος Κορκόντζελος ή κος Μαυραντζάς).

Τα έξοδα των δημοσιεύσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρδίτσας και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ