Ανοιχτός Διαγωνισμός – Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πρωτόκολλο : 5750/05.03.2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή    για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε.6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-Υποέργο 3, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας όπως αναλύεται παρακάτω :

 1. Για το Πακέτο Α ποσό 70.915,55 € με το ΦΠΑ 23%,
 2. Για το Πακέτο Γ ποσό   1.826,55 € με το ΦΠΑ 23%,
 3. Για το Πακέτο Δ ποσό 26.283,26 € με το ΦΠΑ 23%,
 4. Για το Πακέτο Ε ποσό   4.698,60 € με το ΦΠΑ 23%,
 5. Για το Πακέτο ΣΤ ποσό 1.013,52 € με το ΦΠΑ 23%,
 6. Για  το Πακέτο Ζ ποσό 22.400,76 € με το ΦΠΑ 23%,
 7. Για το Πακέτο Η ποσό   2.277,96 €  με το ΦΠΑ 23%

H Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με Κωδικό πράξης ΣΑ2011ΕΠ00680027.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο που βρίσκεται στη Αρτεσιανού 1, την 28 Μαρτίου  2013 ημέρα Πέμπτη.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 π.μ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται για κάθε πακέτο όπως παρακάτω:

 1. H εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο Α ανέρχεται σε: 3.545,78 €
 2. Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο Γ ανέρχεται σε: 91,33 €
 3. Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο Δ ανέρχεται σε: 1.314,16 €
 4. Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο Ε ανέρχεται σε: 234,93 €
 5. Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο ΣΤ ανέρχεται σε: 50,68 €
 6. Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο Ζ ανέρχεται σε: 1.120,04 €
 7. Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο Η ανέρχεται σε: 113,90 € με το ΦΠΑ 23%.

Ο χρόνος εκπλήρωσης της προμήθειας είναι έξι (6)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν υπάρχουν.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή  και ώρες 8:00 ως 14:00, από την Δνση Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Καρδίτσας και από το site: http://dimoskarditsas.gov.gr.
Αρμόδιος υπάλληλος, Δημήτριος Κωστάκης  Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1,Τηλέφωνο:2441350745, email: d.kostakis@dimoskarditsas.gov.gr

Τονίζονται ιδιαίτερα τα εξής:

 • τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν αναλογικά τους αναδόχους.
 • επιθυμητό είναι οι υποψήφιοι ανάδοχοι να δηλώσουν αν θέλουν την συμμετοχή τους με ένα e-mail, ούτως ώστε σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού να ειδοποιηθούν εγκαίρως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ