1

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας: Υποέργο Ι «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων-H/M»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρδίτσα, 2-6-2014
Αρ. Πρωτ.: 13953

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Υποέργο Ι «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων-H/M», με προϋπολογισμό 392.371,58 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα): Οικοδομικά: 179.280,60 € και Ηλεκτρομηχανολογικά: 136.753,91 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα, μέχρι τις 26 – 6 – 2014, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441354806, FAX επικοινωνίας 2441354804, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κατοίκου Μαριάνα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1 – 7 – 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή:
    στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, και
    στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη (εντός νομού και γειτονικού) για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά ή σε κοινοπραξία στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
  • αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.320,69 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το προκηρυσσόμενο έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (ΣΑ Ε0618, κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180010), η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04 – Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του Ε.Π. ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ