1

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρδίτσα 27- 03-2017
Αρ. Πρωτ.: 4415

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», με προϋπολογισμό 530.000,00 € , που αναλύεται σε : εργασίες 427.419,36 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.,απρόβλεπτα ,απολογιστικά και αναθεώρηση) και 102.580,64 € ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το, εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441-3-54877,αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ.Αλέξ.Λάππας (aleklappas@gmail.com),ή κα.Μαρ.Κατοίκου 2441-3-54806.FAX επικοινωνίας 2441-3-54804.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-4-2017,ημέρα    Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ,του άρθρου 95,παρ.2α του Ν.4412/16.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και στην Α2 τάξη και άνω  για έργα  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (ατομικά και ως μέλη ένωσης).
  • Οι προσφέροντες αλλοδαποί σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 23 παρ.4 της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.548,00  € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από  τη ΣΑΤΑ (ΠΟΕ)(253.791,11 €) & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (276.208,89 €).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  δώδεκα  (12) μήνες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ