Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης , περιόδου 2014-2023”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 11/02/2015
Αρ. Πρωτ.: 2886

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/2005

Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει ότι την 24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ( λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Καρδίτσας στη διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα- 3ος όροφος – θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης , περιόδου 2014-2023” με προεκτιμώμενη αμοιβή 20.304,43 € με Φ.Π.Α. (ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.).

Δεκτές γίνονται αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί ή σταλεί ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας έως τις 24-03-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Η Διεύθυνση της υπηρεσίας είναι : Δήμος Καρδίτσας , Αρτεσιανού 1 , Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, τηλ. 2441352310 και 2441352312 και fax: 2441352316.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

  • ημεδαποί διαγωνιζόμενοι , μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών , που καλύπτουν την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη της μελέτης , ήτοι : τάξη Β΄ ή ανώτερα στην κατηγορία 24 Δασικές Μελέτες.
  • οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα , σύμφωνα με το νόμο και όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 330,15€.

Τεύχη διακήρυξης και Συγγραφής υποχρεώσεων , απαραίτητα για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθενται από το Δήμο Καρδίτσας με έξοδα του ενδιαφερομένου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , έως και οκτώ ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης.

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στο Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ