1

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρδίτσα 07-03-2017
Αρ. Πρωτ.:3203

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 120.000,00 € , που αναλύεται σε : εργασίες 96.774,19 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.,απρόβλεπτα  και αναθεώρηση) και 23.225,81 € ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το, εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441-3-54877,αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ.Αλέξ.Λάππας (aleklappas@gmail.com),ή 2441-3-54806 η κα.Μαρ.Κατοίκου. FAX επικοινωνίας 2441-3-54804.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4-4-2017,ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ,του άρθρου 95,παρ.2α του Ν.4412/16.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
  • Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
  • Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/16 .

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1935,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από από το ΠΔΕ  της Γ.Γ.Α.(ΣΑΕ 016).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  τέσσερις  (4) μήνες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ