Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014

Από το Δήμο Καρδίτσας ενημερώνονται οι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών οτι οι άδειές τους λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014.

 Για την ανανέωση των αδειών τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου από 03/11/2014 έως και 21/11/2014.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν σύμωνα και  με την υπ' αριθμ. 390/30-07-2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

  • Βεβαίωση φορολογική ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
  • Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
  • Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β' 1199) υπουργική απόφαση
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
  • Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου Καρδίτσας σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285