Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας