Ανακοίνωση του ΕΛΓΑ για υποβολή ενστάσεων Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε την 03-02-2020 τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 19/09/2020 στις καλλιέργειες των παραγωγών της Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ του Δήμου Καρδίτσας. Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 15/02/2021.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων

Από: 03/02/2021 έως 15/02/2021

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όσοι παραγωγοί υποβάλουν ενστάσεις, είναι απαραίτητο σύμφωνα με το αρ. Πρωτ.458/2021 έγγραφο του ΕΛΓΑ, να προσκομίσουν μαζί με την ένσταση και τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους.

Τηλ. Επικοινωνίας 24413 52313, 52319