Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με δίμηνη σύμβαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18.03.2022 μέχρι και 24.03.2022.