Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με τρίμηνη σύμβαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 03.06.2020 μέχρι και 10.06.2020.