1

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση.