Ανακοίνωση πρόσληψης στο Δήμο Καρδίτσας (δύο Εργατών Καθαριότητας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Καθαριότητας για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Δεκέμβριο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11.12.2023 μέχρι και 15.12.2023.