Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 03.04.2024 μέχρι και 09.04.2024.