Ανακοίνωση πρόσληψης παιδιάτρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ