Ανακοίνωση πρόσληψης με ΣΜΕ ενός ΠΕ μηχανικού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “2ISECAP”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INSTITUTIONALIZED INTEGRATED SUSTAINABLE AND CLIMATE ACTION PLANS (2ISECAP)» ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «HORIZON 2020»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν :

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2527/97(ΦΕΚ 206/Α΄/8-10-1997), όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4314/2014.

Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015

Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄).

Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 περ. κζ΄ της αριθ.33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) και ισχύει.

Την αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/18 (ΦΕΚ 5968 Β/31-12-2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7364/07-02-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΡΙ46ΜΤΛ6-ΒΓΨ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Την υπ’ αριθμ. 34/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΝ9ΩΕΗ-3ΝΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στο Ευρωπαϊκό Έργο “Institutionalized Integrated Sustainable and Climate Action Plans (2ISECAP)”»

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 303/01-10-2021 απόφαση χορήγησης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 4, του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 (2ISECAP)

Το από 27/10/2021 σύμφωνο (Grand Agreement) του προγράμματος το γεγονός ότι προβλέπεται η απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό στον ΚΑ 00-6495.0012

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3014/23-02-2022 βεβαίωση για την ύπαρξη της πίστωσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.

Την υπ΄αρ. 80/28-02-.2022 (ΑΔΑ: ΨΛ2ΩΩΕΗ-0ΚΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α/648/01-03-2022 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρδίτσας είναι εταίρος στο εν λόγω έργο με συνολικό προϋπολογισμό 40.250,00 ευρώ.

Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος

Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκριθέντος έργου από το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση του Δήμου Καρδίτσας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας & Ποδηλάτου, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας & Αγροτικής Ανάπτυξης σε ότι αφορά τη διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Institutionalized Integrated Sustainable and Climate Action Plans (2ISECAP» με καθήκοντα που απορρέουν από τους στόχους και τις γενικότερες ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.

Ο Δήμος Καρδίτσας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “2ISECAP”, βάσει της πρόσκλησης H2020-LCSC3-EE-2020-2 με κωδικό 101033752 του προγράμματος “Horizon2020”. Συντονιστής εταίρος είναι η εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Έργων Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΒΡΜ Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα – Αθήνα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του τοπικού σχεδίου βιώσιμης ενέργειας και της εφαρμογής του, μέσω της υποστήριξης της δυναμικότητας και ανάπτυξης των δυνατοτήτων διασύνδεσης των τοπικών αρχών με την κοινωνία, με στόχο την ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31-08-2024 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος), με δυνατότητα παράτασης μόνο σε περίπτωση που παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως αναλυτικά φαίνεται στον Πίνακα Α’ που ακολουθεί.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Καρδίτσα

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-08-2024

1

 

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου που θα απασχοληθεί με την εκτέλεση του έργου, ανέρχεται στο ποσό έως είκοσι ένα χιλιάδες ευρώ (21.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων του νόμιμου Φ.Π.Α, των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Για την εν λόγω δαπάνη έχει δημιουργηθεί ο Κ.Α. εσόδων 1217.0001 “Έσοδο ευρωπαϊκού προγράμματος 2ISECAP” και ο Κ.Α. εξόδων 00-6495.0012 “Μίσθωση έργου για την υλοποίηση του προγράμματος 2ISECAP”.

Το κόστος της αμοιβής καλύπτεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος, σύμφωνα με το GRANT AGREEMENT H2020-LCSC3-EE-2020-2 No 101033752 μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και των υπολοίπων εταίρων του Προγράμματος.

 

Ώρες

Αξίας εργατοώρας με ΦΠΑ 24%

Κόστος με ΦΠΑ 24%

1.750

12,00

21.000,00

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τα προσόντα του υποψηφίου φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Β’ που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΥΡΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα Μηχανικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Διετής εμπειρία στην υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που να καλύπτουν υπηρεσίες σχεδιασμού, συντονισμού, διαχείρισης έργου, προβολής και μελετών.

Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) παρουσιάσεων, (δ) υπηρεσιών Διαδικτύου

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.

Διετής εμπειρία στη συγγραφή αναφορών προόδου εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει :

Να είναι α) Έλληνες πολίτες, ή β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996

Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μαζί με την σχετική αίτηση υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.

Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται :

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άνδρες ) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

δ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Φορολογική ενημερότητα

– Ασφαλιστική ενημερότητα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Οι συντελεστές βαρύτητας των επιπλέον των απαιτούμενων / κύριων προσόντων επιλογής έχουν ως εξής:

 

1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.

260 μόρια

2.Εμπειρία στην υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που να καλύπτουν υπηρεσίες συντονισμού, διαχείρισης έργου, προβολής και μελετών.

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας με ύψιστο τα 2 έτη

ως 240 μόρια

3.Συνέντευξη

ως 500 μόρια

Σύνολο

1000

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και

· Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,

· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και

· Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερόμενων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα μοριοδοτηθεί, από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου που θα συσταθεί αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να εκτιμηθεί αν είναι σε θέση:

Να υλοποιούν και να παρακολουθούν την πορεία των εγκεκριμένων προγραμμάτων

Να υποβάλουν τεχνικές εκθέσεις – δελτία στην αγγλική γλώσσα (οικονομικών και προόδου)

Να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διακρατικές συναντήσεις των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας, καθώς και να μπορούν να διοργανώσουν μια διακρατική συνάντηση.

Να έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν πακέτα εργασίας

Να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν την πορεία και την πρόοδο των προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα, σε διακρατικές συναντήσεις.

Για τους ανωτέρω λόγους οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε συνέντευξη 15-20 λεπτών, προκειμένου να λάβουν σχετική μοριοδότηση από την ορισμένη επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 μόρια, θα προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43131, Καρδίτσα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας & Ποδηλάτου, υπόψη κ. Ναταλίας Τζέλλου (τηλ. επικοινωνίας 2441350808 και email ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε μία τοπική εφημερίδα, ήτοι έως τις 14/03/2022.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα κύρια/απαιτούμενα προσόντα, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα μοριοδότησης των επιθυμητών προσόντων αξιολόγησης.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης.

Εάν δεν συνυποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των κύριων προσόντων, η αίτησή του/της υποψήφιου/ας απορρίπτεται.

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Δήμου (Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας (https://dimoskarditsas.gov.gr/).

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η υποβολή αυτής γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@dimoskarditsas.gov.gr

Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, η υπηρεσία μας θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με το πρόσωπο που συγκέντρωσε την υψηλότερη μοριοδότηση.

Ανάδοχος ο οποίος αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας θέσης, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Ο υποψήφιος που προσλαμβάνεται σε αντικατάσταση λόγω αποχώρησης αναδόχου, απασχολείται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν τα Ειδικά Παραρτήματα του ΑΣΕΠ, (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «09-12-2021» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-01-2022», τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ), ενώ τα παραρτήματα αυτά καθώς και το έντυπο υποβολής συμμετοχής μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας (https://dimoskarditsas.gov.gr), μέσω της διαδρομής https://dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Προσλήψεων → Ανακοίνωση πρόσληψης με ΣΜΕ ενός ΠΕ Μηχανικού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «2ISECAP»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αντίγραφο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 02-03-2022, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρδίτσας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας και σε μία τοπική εφημερίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2441350808 (κ. Ναταλία Τζέλλου), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ