1

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι πέντε ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.