1

Ανακοίνωση πρόσληψης ειδικότητας Παιδιάτρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ