Ανακοίνωση πορισμάτων ζημιών από την πλημμύρα της Δ/Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου