1

Ανακοίνωση για την την πρόσληψη είκοσι τριών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28.06.2021 μέχρι και 02.07.2021.