Ανακοίνωση δωρεάς μελέτης

 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε προς δωρεά, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005, η μελέτη «Υδρογεωτεχνική Μελέτη κοιμητηρίων Δ.Κ. Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας».
Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας (www.dimoskarditsas.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 40 του άρθ. 377 του Ν. 4412/2016, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.
Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας, οδός Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα ΤΚ 43132. Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ragkou@dimoskarditsas.gov.gr. Τηλέφωνα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης για πληροφορίες: 2441354810 κα. Ράγκου, ή 2441354844 κ.κ. Κουτσάφτης-Ζαρακότας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ