Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης πέντε (5) ατόμων ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς  αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ΄ εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021