Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/2023