Ανακοινώσεις ΕΛ.Γ.Α. – Πορίσματα εκτίμησης ζημιών

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις καλλιέργειες διαφόρων παραγωγών περιοχών του Δήμου Καρδίτσας.  Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 15/04/2024. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.