1

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ