Άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε αναξιοπαθούντες από το Δήμο Καρδίτσας

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 25/06 έως τις 01/07 στο γραφείο του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου

Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί στην έκδοση με συνοπτικές διαδικασίες 6 αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το Δήμο Καρδίτσας, σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες με ετήσιο εισόδημα έως 5.000€.                                                                       
Οι θέσεις και τα είδη προς πώληση καθορίζονται ως εξής :

 1. μία θέση στην είσοδο του Παυσιλύπου για ποπ κορν και μαλλί της γριάς
 2. μία θέση στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα) ια ποπ κορν και μαλλί της γριάς
 3. μία θέση στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα) για ψιλικά – αξεσουάρ και είδη λαϊκής τέχνης
 4. μία θέση επί του πεζοδρόμου Δ.& Κ. Τερτίπη, στη διασταύρωση με τον πεζόδρομο Χατζημήτρου για καλαμπόκι – κάστανα
 5. μία θέση επί της οδού Ιεζεκιήλ, στην είσοδο της πλατείας δικαστηρίων για καλαμπόκι – κάστανα
 6. μία θέση στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από το κατάστημα Goody’s, δίπλα στο περίπτερο για καλαμπόκι – κάστανα

Δικαίωμα απόκτησης άδειας έχουν τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρδίτσας.

Μοριοδότηση

Η χορήγηση των αδειών θα γίνει, με μοριοδότηση των ενδιαφερομένων, όπως παρακάτω :
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι τα εξής :        

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ
1 Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% α. οι ανασφάλιστοι 5
    β. ασφαλισμένοι 4
2 Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80%   6
3 Πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά είναι προστατευόμενα μέλη α. όσοι έχουν 4 παιδιά 4
    β. για κάθε επιπλέον παιδί 1 επιπλέον μόριο
4 Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 € α. από 0 έως 1.000 € 7
    β. από 1001 έως 2.000 € 6
    γ. από 2.001 έως 3.000 € 5
    δ. από 3.001 έως 4.000 € 4
    ε. από 4.001 έως 5.000 € 3
 1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.                                                                                                               
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος  του έτους 2014 ή υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) θεωρημένη από την Εφορία, περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης     
 3. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων, ήτοι:
  (α) άτομα με αναπηρία πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%)
  (β) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
  (γ) πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά είναι προστατευόμενα μέλη    
 4. δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (εφόσον τους δοθεί η άδεια)

Εάν οι δικαιούχοι ισοψηφούν και ξεπερνούν τα έξι (6) άτομα, τότε θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή στάσιμου εμπορίου, παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος της άδειας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις, η άδειά του ανακαλείται και δίνεται στον επόμενο, στην κατάταξη, ενδιαφερόμενο.

Οι κάτοχοι των αδειών, δύναται να συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης σε θέσεις που θα τους υποδείξει ο Δήμος.

Η ισχύς των αδειών θα είναι δύο (2) χρόνια.

Μετά τη λήξη τους, οι άδειες θα χορηγούνται, εκ νέου, με την ίδια διαδικασία, από το Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου.

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στο γραφείο του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου Καρδίτσας, στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, στον 1ο όροφο, στην οδό Πλαστήρα και Διάκου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 25 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο 24413 50884.