9η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Τρίτη 25 Μαϊου 2021 – ώρα 6.30’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση του τέλους περισυλλογής αδέσποτων ζώων (εισ.: κ. δήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου, στο οποίο στεγάζονταν το 4ο Νηπιαγωγείο για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Κέντρου Γυναικών (εισ.: πρόεδρος ΚΓΚ Γ. Ζήση)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Β’ κατανομή έτους 2021) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Στ. Θεολόγης)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 139/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράταση του συμβατικού χρόνου του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 574/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράταση του συμβατικού χρόνου του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση τεσσάρων (4) θέσεων κενωθέντων περιπτέρων και αποξήλωση κουβουκλίων (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών και πλανόδιου) (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:22922/13-5-2021 (ΦΕΚ 1944/13-5-2021, τεύχος Β’)