9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-03-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας μηνός Φεβρουαρίου 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 77/2016)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση χώρου στην πλατεία Πλαστήρα για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 78/2016)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 79/2016)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αποθηκευτικού χώρου) στην πλατεία Πλαστήρα (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 80/2016)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Μ. Κατοίκου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 81/2016)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Ιω. Κοκκότης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 82/2016)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Κων. Γκαραβέλος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 83/2016)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Ευ. Μαγνήσαλης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 84/2016)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Γ. Γιαννουλάκη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 85/2016)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 73/2016)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 74/2016)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τέλους για την τακτοποίηση του κοινοτικού γραφείου στην Τοπική Κοινότητα Ρούσσου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 75/2016)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 76/2016)