9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-04-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων ΤΕ 2ο Γυμνάσιο, ΤΕ 4ο Γυμνάσιο, ΤΕ 7ο Γυμνάσιο, ΤΕ 4ο ΓΕΛ, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας , ΤΕ 7ο Δημοτικό Σχολείο , ΤΕ 6ο Δημοτικό Σχολείο.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 210/2012)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό έχουν ισχύ ως τις 24/4/2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.