1

9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-03-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση δημοτικής έκτασης για προσωρινή εγκατάσταση του CIRCO BARCELONA (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 135/2013)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η αίτηση παραχώρησης υποβλήθηκε στο Δήμο Καρδίτσας στις 19-3-2013 και η λειτουργία του  CIRCO θα αρχίσει από 20-3-2013.