1

9η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. στις 09-05-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.15 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 256/2014)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 257/2014)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης του Κέντρου Γυναικών οικονομικού έτους 2014   
(Απόφαση Δ.Σ. 258/2014)