1

8η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στις 12.03.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Κ (εισ.: Ευθ. Γκαγκά)

(Απόφαση ΔΣ 127/2013)