7η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 – ώρα 8.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 123/2017)