1

7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-2-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 81/2014)