1

7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-2-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 60/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων για την εκτέλεση συνεχιζόμενων έργων (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 61/2015)